Informacje dotyczące danych osobowych

1. Administratorem podanych danych osobowych jest SGI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS: 0000806506, tel. 22 233 03 45, e-mail: info@sgi.pl).
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, odpowiedzi na zadania pytania, a także celach marketingowych tj. przygotowania i przedstawienia oferty przez Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest:
a) Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.. Urz. UE 119 z 4.05.2016) którym jest marketing bezpośredni oraz utrzymywanie kontaktu, możliwość odpowiedzi na zadane pytania,
b) Zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie wykorzystywania plików cookies,
4. Odbiorcami danych osobowych, podanych przez Zainteresowanego, mogą być tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT oraz inne podmioty w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych (m.in. usługi kurierskie, doradcze, marketingowe).
5. Podane dane osobowe, będą przechowywane przez okres do 6 m-cy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących jego osoby.
7. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), działającego na podstawie przepisów Ustawy.
9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jak i nie jest wymogiem umownym, jednak jest warunkiem przygotowania i przedstawienia oferty, lub możliwości odpowiedzi czy nawiązania kontaktu.
10. Podane dane osobowe, mogą podlegać między innymi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym „profilowaniu”, co oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, co może mieć znaczenie dla osoby, której dane dotyczą poprzez przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania, polegające w szczególności na adresowaniu działań marketingowych Administratora i/lub pozostałych Odbiorców wymienionych w pkt 4 powyżej, bezpośrednio do osoby, której dane dotyczą.
11. SGI sp. z o.o. oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@sgi.pl, SGI sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Regulamin korzystania z usługi Live Chat/Video Chat